Algemene voorwaarden Energiemissie

Versie 1.1 | 01 juli 2019

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en andere aanbiedingen van Energiemissie en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien. Eventuele algemene voorwaarden van afnemers van Energiemissie zijn niet van toepassing. Naast deze algemene voorwaarden maakt ook de – verwerkersovereenkomst – integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Energiemissie BV en de Afnemer.

De algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een aantal afzonderlijke bijlagen. Het algemene deel is van toepassing op alle soorten diensten die Energiemissie aanbiedt. Afhankelijk van de overeengekomen diensten, kunnen in aanvulling daarop een of meerdere bijlagen van toepassing zijn.

Artikel 1. Definities
Met hoofdletter geschreven begrippen in de Algemene Voorwaarden hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel wordt vermeld.

1.1. Account: het account waarmee de Eindgebruiker kan inloggen op de Applicatie en waarmee de Applicatie beheerd en gebruikt kan worden.

1.2. Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Energiemissie een aanbod doet of waarmee Energiemissie een Overeenkomst sluit.

1.3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, inclusief de Bijlagen.

1.4. Applicatie: iedere (web)applicatie die Energiemissie aanbiedt en welke onder andere bestemd kan zijn voor energiemonitoring en energiemanagement.

1.5. Verwerkersovereenkomst: In de Verwerkersovereenkomst worden afspraken gemaakt over de voorgenomen verwerkingen van persoonsgegevens die Energiemissie in de rol van verwerker verricht ten behoeve van de Afnemer. De Verwerkersovereenkomst is als bijlage bijgevoegd bij deze Algemene Voorwaarden en maken onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden. Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden gaat Afnemer daarom tevens akkoord met de totstandkoming van de Verwerkersovereenkomst.

1.6. Bijlagen: alle bijlagen die aan de Algemene Voorwaarden zijn gehecht.

1.7. Diensten: de diensten die Energiemissie levert op grond van een Overeenkomst en waaronder in ieder geval begrepen kan zijn (1) de Applicatie, (2) onderhoud en ondersteuning met betrekking tot de Applicatie, (3) maatwerkaanpassingen aan de Applicatie en (4) advies over energiemonitoring, (uitvoerend) energiemanagement en/of besparingsadviezen.

1.8. Eindgebruikers: iedere eindgebruiker van de Applicatie.

1.9. Energiemissie: de besloten vennootschap Energiemissie, gevestigd aan de H.J.E. Wenckebachweg 90 1114 AD in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50309110.

1.10. Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen.

1.11. Materialen: alle materialen die Energiemissie op grond van een Overeenkomst ontwikkelt of levert, met inbegrip van Applicaties, maatwerkaanpassingen, documentatie, lay-outs, ontwerpen, adviezen, rapporten, afbeeldingen, teksten, logo’s, huisstijlen, concepten, schetsen en andere voortbrengselen van de geest.

1.12. Overeenkomst: iedere overeenkomst op grond waarvan Energiemissie zijn Diensten aan Afnemer levert.

1.13. Duuroveereenkomst: Bij een duurovereenkomst hebben afnemer en Energiemissie zich verplicht tot een voortdurende prestatie of zijn zij een reeks van prestaties aangegaan, die zich over een langere tijd heeft uitgestrekt.

1.14. Partijen: de partijen bij de Overeenkomst, Energiemissie en Afnemer.

1.15. Schriftelijk: op schrift gesteld, zowel op papier als digitaal, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2. Totstandkoming van Overeenkomsten
2.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Afnemer een offerte of een ander aanbod van Energiemissie aanvaardt. Aanvaarding van het aanbod kan zowel mondeling als Schriftelijk.

2.2. Alle offertes en andere aanbiedingen van Energiemissie zijn vrijblijvend en geldig tot 90 dagen na de datum van de offerte. Energiemissie is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Energiemissie daartoe overgaat, geldt het aanbod alsnog als aanvaard.

2.3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod, is Energiemissie daaraan niet gebonden. De Overeenkomt komt in dat geval niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Energiemissie anders aangeeft.

2.4. In het geval van onderlinge strijd tussen de bepalingen uit de verschillende geldende documenten, geldt de volgende rangorde (van hoog naar laag):

 1. de Overeenkomst;
 2. de Algemene Voorwaarden.
 3. de Bijlagen;
  1. Bijlage A | Applicatie;
  2. Bijlage B | Adviesdiensten;
  3. Bijlage C | Wederverkoop;
  4. Bijlage D | Verwerkingsovereenkomst;

Voor het overige gelden de bepalingen uit de verschillende documenten aanvullend.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst
3.1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Energiemissie geleverd worden conform de Overeenkomst. De door Energiemissie bekendgemaakte (lever)termijnen zijn slechts indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

3.2. Afnemer is gehouden om Energiemissie alle ondersteuning te bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Afnemer alle gegevens en informatie verstrekken waarvan Energiemissie aangeeft dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.3. Energiemissie zal rekening houden met redelijke verzoeken van Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst. Indien een verzoek van Afnemer niet kan worden ingewilligd, zal Energiemissie gemotiveerd aangeven waarom. Als Afnemer ondanks deze motivatie staat op het doorvoeren van het verzoek, kan Energiemissie de Overeenkomst beëindigen, dan wel uitvoeren voor rekening en risico van Afnemer.

3.4. Energiemissie heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de
Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor
rekening van Afnemer indien dat vooraf is overeengekomen.

Artikel 4. Meerwerk
4.1. Indien Afnemer verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen (“Meerwerk”), zal Energiemissie daarvoor per e-mail een aanvullende offerte uitbrengen. Energiemissie zal het Meerwerk uitvoeren na akkoord op de offerte door Afnemer.

4.2. Voor Meerwerk waarvan Energiemissie kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is, of voor Meerwerk dat volgt uit de instructies van Afnemer, heeft Energiemissie geen toestemming nodig. Energiemissie zal hiervoor het uurtarief in rekening brengen dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 5. Gebruiksrechten en intellectuele eigendom
5.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Materialen berusten bij Energiemissie of diens licentiegevers. Slechts als dit uitdrukkelijk Schriftelijk is afgesproken, kunnen rechten van intellectuele eigendom worden overgedragen.

5.2. Afnemer krijgt van Energiemissie de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en nietsublicentieerbare gebruikersrechten ten aanzien van de Materialen voor zover deze voortvloeien uit de Overeenkomst of welke anderszins Schriftelijk zijn toegekend. De gebruiksrechten gelden voor de duur van de Overeenkomst.

5.3. Afnemer is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Materialen en heeft geen recht op toegang tot de bronbestanden van de Materialen (zoals HTML- en PHP-bestanden). Het is Afnemer daarnaast niet toegestaan om de broncode te achterhalen door middel van reverse engineering of decompilatie.

5.4. Energiemissie kan technische maatregelen nemen ter bescherming van de Materialen. Indien Energiemissie dergelijke technische beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Afnemer niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

5.5. Het is Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding van intellectuele eigendom uit de Materialen te verwijderen of aan te passen. Het is tevens niet toegestaan om aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter van de Materialen te
verwijderen of aan te passen.

Artikel 6. Geheimhouding
6.1. Beide Partijen zullen de inhoud van de Overeenkomst en alle overige informatie die als vertrouwelijk is aangeduid (“Vertrouwelijke Informatie”) geheimhouden. Partijen leggen deze verplichting ook op aan werknemers en aan derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst.

6.2. De plicht tot het geheimhouden van Vertrouwelijke Informatie geldt niet indien de ontvangende Partij kan bewijzen dat de informatie:

 1. voor de datum van verstrekking in het bezit was van de ontvangende Partij;
 2. verkrijgbaar is bij een derde zonder dat de derde enige geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende Partij zou schenden door de verstrekking;
 3. beschikbaar is uit openbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabanken, publiek toegankelijke websites of diensten;
 4. onafhankelijk en zonder gebruikmaking van enige informatie van de verstrekkende Partij is ontwikkeld door de ontvangende Partij.

6.3. Indien een Partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter vooraf en zo spoedig mogelijk over het bevel geïnformeerd, tenzij het bevel dit uitdrukkelijk verbiedt. Indien de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is
beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

6.4. De verplichtingen uit dit artikel blijven van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, zolang de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 7. Privacy en beveiliging
7.1. De (persoons)gegevens die Energiemissie verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst blijven eigendom van Afnemer of de Eindgebruiker.

7.2. Energiemissie spant zich in om de beveiliging van de Diensten te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de aard van de verwerkte (persoons)gegevens en de kosten van de beveiligingsmaatregelen, passend is.

7.3. Indien de toepasselijke privacywetgeving dit vereist, zullen Partijen een Verwerkersovereenkomst sluiten.

Artikel 8. Prijzen en betalingen
8.1. Energiemissie zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen en is daarbij gerechtigd om vooraf en elektronisch te factureren. Als Afnemer bezwaar maakt tegen (de hoogte van) een factuur, schort dit de betalingsplicht niet op.

8.2. Voor alle facturen van Energiemissie geldt een betalingstermijn van 28 dagen, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt of indien Schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

8.3. Indien een factuur niet binnen den betalingstermijn wordt voldaan, is Afnemer in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Energiemissie heeft in dat geval het recht om de Diensten op te schorten. Energiemissie is niet aansprakelijk voor enige schade die Afnemer als gevolg hiervan lijdt.

8.4. Bij een niet-tijdige betaling is Afnemer, naast het verschuldigde bedrag en daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten
voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

8.5. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, kan Energiemissie de prijzen op ieder moment aanpassen aan:

 1. inflatie, zoals vastgesteld in de CBS Dienstenprijsindex code 7222; of
 2. gewijzigde tarieven van toeleveranciers van Energiemissie die naar rato aan Afnemer worden doorberekend.

8.6. In de gevallen zoals beschreven in artikel 8.5 heeft Afnemer niet het recht om de
Overeenkomst op te zeggen. Voor prijswijzigingen die niet worden genoemd in artikel 8.5, geldt dezelfde procedure als voor een wijziging van de Algemene Voorwaarden zoals omschreven in artikel 13.1.

8.7. Alle vorderingen van Energiemissie zijn direct opeisbaar indien het faillissement van Afnemer is aangevraagd, Afnemer surseance van betaling aanvraagt, de activiteiten van Afnemer worden beëindigd of diens bedrijf wordt geliquideerd.

8.8. Alle door Energiemissie genoemde prijzen zijn in euro en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Alle zaken die Energiemissie of ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst leveren, blijven eigendom van Energiemissie of de ingeschakelde derde tot Afnemer alle betalingsplichten uit de Overeenkomst is nagekomen.

9.2. De zaken die onder het eigendomsvoorbehoud uit artikel 9.1 vallen, mogen niet door Afnemer worden doorverkocht, worden verpand of op enige andere wijze worden bezwaard.

9.3. Afnemer stelt Energiemissie onmiddellijk op de hoogte indien een derde partij beslag wil (laten) leggen op zaken die onder het eigendomsvoorbehoud uit artikel 9.1 vallen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. De aansprakelijkheid van Energiemissie voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot de directe schade met een maximum van de voor de Overeenkomst overeengekomen prijs. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt als maximum het bedrag dat Afnemer op grond van de Overeenkomst aan Energiemissie heeft betaald gedurende 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

10.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, (2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Energiemissie aan de overeenkomst te laten beantwoorden en (3) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.

10.3. Enige in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van (1) opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Energiemissie, of (2)
dood of lichamelijk letsel.

10.4. Afnemer vrijwaart Energiemissie van alle aanspraken van derden en stelt Energiemissie hiervoor volledig schadeloos. Energiemissie is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige
informatie door Afnemer.

10.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking Schriftelijk bij Energiemissie meldt.

Artikel 11. Overmacht
11.1. Energiemissie kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Energiemissie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht.

11.2. Van overmacht is onder meer sprake in het geval van stroomstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen, stremmingen in het verkeer, stakingen, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en het geval waarin Energiemissie door zijn eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld.

11.3. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk te ontbinden. De Diensten die door Energiemissie zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich
voordeed, worden in dat geval naar verhouding afgerekend.

Artikel 12. Duur en einde van de Overeenkomst
12.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die wordt genoemd in de offerte of een ander aanbod van Energiemissie, tenzij de Overeenkomst eindigt door het volbrengen van een vooraf vastgestelde taak.

12.2. Indien de duur van de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in de offerte of het aanbod van Energiemissie wordt genoemd, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een periode van 12 maanden.

12.3. De overeenkomst kan tegen het einde van de looptijd Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Bij het uitblijven van een opzegging wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden.

12.4. Energiemissie mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien:

 1. Afnemer in strijd handelt met de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of de toepasselijke wet- en regelgeving;
 2. Afnemer in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden;
 3. het faillissement van Afnemer is aangevraagd, Afnemer surseance van betaling aanvraagt, de activiteiten van Afnemer worden beëindigd of het bedrijf van Afnemer wordt geliquideerd.

12.5. Wanneer Energiemissie de nakoming van de Overeenkomst opschort, behoudt hij zijn aanspraken op grond van de Overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving. In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vordering van Energiemissie op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

12.6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, blijft Afnemer de al gefactureerde bedragen verschuldigd en ontstaan er geen verplichtingen tot ongedaanmaking. Afnemer kan uitsluitend het deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Energiemissie is uitgevoerd. Indien de ontbinding toerekenbaar is aan Afnemer, heeft Energiemissie recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade die als gevolg van de ontbinding ontstaat.

Artikel 13. Wijzigingen
13.1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, heeft Energiemissie het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Energiemissie zal aanpassing op en aanvulling van de Algemene Voorwaarden ten minste 30 dagen voor inwerkingtreding bekendmaken aan Afnemer.

13.2. Als Afnemer een aanpassing of aanvulling van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan Afnemer binnen 14 dagen na bekendmaking bezwaar maken, waarna Energiemissie de aanpassing of aanvulling zal heroverwegen. Indien Energiemissie besluit om vast te houden aan de aanpassing of wijziging, kan Afnemer de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de aangepaste of aangevulde Algemene Voorwaarden in werking treden.

13.3. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden op grond van wet- of regelgeving en wijzigingen van ondergeschikt belang mogen op elk moment plaatsvinden en hoeven niet vooraf bekend gemaakt te worden. Dergelijke wijzigingen geven de Afnemer ook geen recht de Overeenkomst op te zeggen.

13.4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel 14. Overige bepalingen
14.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Energiemissie gevestigd is.

14.2. De door Energiemissie opgeslagen logs en communicatie geldt als authentiek, tenzij Afnemer het tegendeel aantoont.

14.3. Afnemer stelt Energiemissie onverwijld en Schriftelijk op de hoogte bij een wijziging in naam, (post)adres, e-mailadres, telefoonnummer en voor zover relevant diens bankrekeningnummer.

14.4. Het is Afnemer niet toegestaan om rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan derden zonder Schriftelijke toestemming van Energiemissie. Energiemissie is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan derden die de Diensten of de betreffende bedrijfsactiviteiten van Energiemissie overnemen.

14.5. De Applicatie is uitdrukkelijk niet bedoeld voor consumenten (waaronder ook bedrijven die gelijk te stellen zijn met consumenten). Afnemer of de Eindgebruiker onthouden zich van het aansluiten van consumenten bij de Applicatie. Afnemer of de Eindgebruiker zijn er zelfstandig verantwoordelijk voor dat consumenten niet worden aangesloten bij de Applicatie. Wanneer toch consumenten worden aangesloten bij de Applicatie, en Energiemissie daardoor onbedoeld persoonsgegevens verwerkt via de Applicatie, dan is Energiemissie daar niet verantwoordelijk voor en dient de Afnemer of Eindgebruiker het account direct te
verwijderen.

Bijlage A | Applicatie

Artikel 1. Applicatie
Partijen kunnen overeenkomen dat Energiemissie aan Afnemer een Applicatie ter beschikking zal stellen. Indien de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op het ter beschikking stellen van een Applicatie, gelden daarvoor de voorwaarden zoals in deze Bijlage wordt omschreven.

Artikel 2. Beschikbaarheid en kwaliteit
2.1. Energiemissie zal de Applicatie beschikbaar stellen via het internet en streeft naar een beschikbaarheid van ten minste 99%, zoals gemeten door Energiemissie (de nachtelijke uren en gepland onderhoud niet meegerekend).

2.2. Energiemissie kan een limiet stellen aan het aantal Eindgebruikers en de hoeveelheid dataverkeer en -opslag welke Afnemer mag of feitelijk kan gebruiken voor de Applicatie. Indien Partijen hierover geen afspraken hebben gemaakt, geldt een limiet op grond van fair use.

2.3. Van fair use is sprake zolang Afnemer maximaal twee keer de hoeveelheid per maand gebruikt die door andere afnemers van Energiemissie in vergelijkbare omstandigheden wordt gebruikt.

2.4. Indien Afnemer de limiet overschrijdt heeft Energiemissie het recht om achteraf een aanvullend bedrag in rekening te brengen conform de daarvoor gebruikelijke tarieven. Energiemissie is niet aansprakelijk indien de Applicatie niet naar behoren functioneert bij een overschrijding van de limiet. 2.5. Indien er een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt verbruikt door een oorzaak van buitenaf, zoals bij een (D)DOS-aanval, heeft Energiemissie het recht om de kosten hiervan naar redelijkheid door te belasten aan Afnemer.

2.6. Afnemer aanvaardt dat de Applicatie alleen de functionaliteiten en eigenschappen bevat zoals Afnemer deze aantreft op het moment dat deze door Energiemissie beschikbaar wordt gesteld. De Applicatie wordt geleverd “as is” en Energiemissie kan niet garanderen dat de Applicatie op enig moment vrij zal zijn van fouten.

Artikel 3. Aanpassingen en onderhoud
3.1. Energiemissie onderhoudt de Applicatie actief en kan regelmatig aanpassingen doorvoeren om fouten op te lossen, functionaliteiten toe te voegen of om de prestaties van de Applicatie te verbeteren.

3.2. Als een voorgenomen aanpassing de functionaliteit van de Applicatie wezenlijk zal beïnvloeden, zal Energiemissie daarover vooraf overleg voeren met Afnemer. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet doorvoeren van de aanpassing ligt echter bij Energiemissie.

3.3. Indien onderhoud kan leiden tot beperkte beschikbaarheid van de Applicatie, wordt dit zoveel mogelijk buiten Kantooruren uitgevoerd. Spoedonderhoud kan echter op ieder moment worden verricht.

3.4. Energiemissie spant zich in om fouten in de Applicatie te herstellen, maar is daarbij mede afhankelijk van leveranciers. Energiemissie heeft het recht om bepaalde updates of upgrades van leveranciers niet te installeren als dit naar zijn oordeel de werking van de Applicatie niet ten goede komt.

3.5. Energiemissie zal zich inspannen om door Afnemer verzochte veranderingen door te voeren in de Applicatie. Energiemissie heeft echter het recht om een verzoek te weigeren als dit naar zijn oordeel niet haalbaar is of de werking van de Applicatie kan belemmeren. Op het doorvoeren van de aanpassing is artikel 5 van toepassing.

Artikel 4. Ondersteuning
4.1. Energiemissie zal een redelijk niveau van eerstelijns ondersteuning aan Afnemer bieden met betrekking tot (1) het beheer en gebruik van de Applicatie en (2) technische problemen en storingen.

4.2. Afnemer wordt aangeraden om bij vragen of problemen eerst de documentatie van de Applicatie te raadplegen. Indien de documentatie geen uitsluitsel biedt, kan Afnemer contact opnemen met de helpdesk die zowel telefonisch, per e-mail of via een supportfunctie binnen de applicatie bereikbaar is. De helpdesk is uitsluitend bereikbaar tijdens Kantooruren. Energiemissie streeft ernaar om helpdeskverzoeken zo spoedig mogelijk te beantwoorden en af te handelen.

Artikel 5. Back-ups
5.1. Databestanden: De bestanden (waaronder geüploade files en coding files) worden dagelijkse geback-upt, deze back-up wordt 1 dag bewaard. Databases: De databases (onder andere meterlijsten, meetdata e.d.) worden met de volgende intervallen geback-upt:
– Dagelijks (7 dagelijkse backups worden bewaard)
– Wekelijks (6 wekelijkse backups worden bewaard )
– Maandelijks (4 maandelijkse backups worden bewaard)

5.2. Het is niet mogelijk om individuele gegevens of bestanden terug te zetten. De gegevens en bestanden die zijn opgeslagen na het maken van de laatste backup, zullen bij het terugzetten van de back-up verloren gaan.

5.3. Energiemissie zal back-ups kosteloos terugzetten indien gegevens of bestanden verloren zijn gegaan door fouten of storingen die naar redelijkheid voor rekening en risico van Energiemissie komen. In overige gevallen, kan Energiemissie alle gemaakte kosten bij het terugzetten van de back-up in rekening brengen.

Artikel 6. Maatwerk
6.1. Indien Afnemer verzoekt om veranderingen in de Applicatie door te voeren (“Maatwerk”), zullen Partijen in overleg vaststellen aan welke vereisten de Applicatie moet voldoen en zal Energiemissie een offerte uitbrengen.

6.2. Na akkoord op de offerte zal Energiemissie het Maatwerk doorvoeren en de aangepaste Applicatie vervolgens via een testomgeving beschikbaar maken. Afnemer dient het Maatwerk vervolgens binnen 2 weken te evalueren aan de hand van de vooraf vastgestelde vereisten en vervolgens Schriftelijk goed of gemotiveerd af te keuren. Indien Afnemer het Maatwerk niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

6.3. Indien Afnemer het Maatwerk geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Energiemissie zich inspannen om de reden van afkeuring zo spoedig mogelijk weg te nemen. Dit kan Energiemissie doen door het Maatwerk aan te passen, of door te motiveren waarom de reden van afkeuring niet opgaat. Afnemer zal vervolgens opnieuw evalueren conform de procedure uit artikel 6.2.

6.4. Indien Afnemer het Maatwerk geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, heeft Energiemissie het recht om meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Indien een van de Partijen aangeeft verdere aanpassingen niet (meer) zinvol te achten, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst op te zeggen voor het deel dat betrekking heeft op het doorvoeren van Maatwerk. Afnemer zal in dat geval de door Energiemissie gemaakt kosten vergoeden, maar heeft niet het recht om het Maatwerk op enige wijze te gebruiken.

6.5. Energiemissie heeft het recht om een verzoek tot Maatwerk te weigeren indien dit naar zijn oordeel niet haalbaar is of een goede werking of de beschikbaarheid van de Applicatie kan belemmeren.

Artikel 7. Accounts
7.1. Energiemissie kan Afnemer toegang geven tot een Account waarmee de Applicatie beheerd en gebruikt kan worden. Het Account zal toegankelijk zijn door het invoeren van inloggegevens.

7.2. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens. Het is Afnemer niet toegestaan om de inloggegevens zonder toestemming van Energiemissie aan derden te verstrekken. Afnemer stelt Energiemissie onverwijld op de hoogte indien de inloggegevens zijn kwijtgeraakt of verloren zijn gegaan.

7.3. Het gebruik van het door Energiemissie beschikbaar gestelde Account geschiedt onder de verantwoordelijkheid en voor risico van Afnemer. Indien Afnemer vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van het Account, dient hij dit zo spoedig mogelijk aan Energiemissie te melden zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Artikel 8. Gebruik en misbruik
8.1. Afnemer garandeert dat de Applicatie niet in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving zal worden gebruikt. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

8.2. Het is verboden om de Applicatie op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor anderen ontstaat. Hieronder valt in ieder geval het excessief vaak aanroepen van de Applicatie en het uploaden of downloaden van bovenmatige hoeveelheden data of gegevens.

8.3. Indien Energiemissie constateert dat Afnemer de voorwaarden uit artikel 8.1 en 8.2 van overtreedt of hierover een klacht ontvangt, kan Energiemissie alle redelijke maatregelen nemen om de overtreding te beëindigen. Energiemissie is niet aansprakelijk voor enige schade die als gevolg hiervan ontstaat.

8.4. Wanneer naar het oordeel van Energiemissie schade of een andere gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Energiemissie of derden, bijvoorbeeld in het geval van een (D)DOS-aanval of activiteiten van virussen of vergelijkbare schadelijke software, heeft Energiemissie het recht om alle maatregelen te nemen die hij nodig acht om het gevaar af te wenden en schade te beperken of te voorkomen.

Artikel 9. Trainingen
9.1. Indien dit tussen Partijen is overeengekomen, zal Energiemissie voor Afnemer een eendaagse of meerdaagse training verzorgen voor het beheer en gebruik van de Applicatie.

9.2. Het aantal deelnemersplaatsen en de kosten van de training worden vermeld in de offerte. De training vindt plaats op de locatie van Afnemer, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 10. Koppelingen en slimme meters

10.1. Voor het koppelen met hardware van derden (bijvoorbeeld het op afstand uitlezen slimme meters of telemetrische meters via de netbeheerder of het meetbedrijf) verplicht Energiemissie Afnemer om een rechtsgeldig mandaat te verstrekken. Energiemissie voorziet Afnemer in de juiste documentatie.

10.2. Energiemissie kan de Applicatie koppelen met hardware en software van derden (zoals slimme of telemetrische meters). Afnemer gaat op voorhand akkoord met de eventuele voorwaarden van derden.

10.3. Voor koppelingen met hardware en software van derden kan Energiemissie geen aansprakelijkheid aanvaarden. Resultaats- en inspanningsverplichtingen die rusten op Energiemissie gelden niet voor gemaakte koppelingen en ook niet voor de hardware en software van derden.

10.4. De informatie die wordt weergegeven in de Applicatie is (mede) gebaseerd op meetgegevens die worden verzameld met behulp van hardware en software van derden. Energiemissie kan niet garanderen dat de gegevens volledig en juist zijn.

Artikel 11. Exit
11.1. Na het einde van de Overeenkomst bewaart Energiemissie alle data van Afnemer en Eindgebruikers voor een periode van 30 dagen. Indien Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst heeft voldaan, zal Energiemissie op verzoek van Afnemer een kopie van de opgeslagen data aan Afnemer verstrekken.

11.2. De kopie wordt verstrekt op een digitale drager in een door Energiemissie te bepalen gangbaar bestandsformaat. Alle kosten die gepaard gaan met het kopiëren en verstrekken van de data zoals omschreven in artikel 11.1 komen voor rekening van Afnemer.

Bijlage B | Adviesdiensten

Artikel 12. Adviesdiensten
Partijen kunnen overeenkomen dat Energiemissie aan Afnemer advies biedt met betrekking tot energiemonitoring en -management en het eventuele gebruik van Applicaties in dit kader. Indien de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op dergelijke advisering, gelden daarvoor de voorwaarden zoals in deze Bijlage wordt omschreven.

Artikel 13. Uitvoering van de Overeenkomst
13.1. Indien werknemers van Energiemissie of door Energiemissie ingeschakelde derden werkzaamheden verrichten ten kantore van Afnemer of op een door Afnemer aangewezen locatie, zal Afnemer alle nodige ondersteuning en faciliteiten bieden die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

13.2. De werknemers van Energiemissie of door Energiemissie ingeschakelde derden zullen over de deskundigheid, opleiding en ervaring beschikken die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

13.3. Energiemissie voert de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht uit en heeft het recht om het tijdstip en de tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat.

13.4. Energiemissie heeft het recht om de Overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en deze fases afzonderlijk te factureren.

Artikel 14. Personeelsbeding
14.1. Partijen zullen zonder Schriftelijke toestemming van de andere Partij, zolang de Overeenkomst duurt en binnen een jaar na beëindiging daarvan, géén werknemers van de andere Partij in dienst nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken.

14.2. Bij een overtreding van artikel 17.1 is de overtredende Partij aan de andere Partij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 30.000,- euro, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen of andere rechtsmiddelen in te stellen.

Bijlage C | Wederverkoop

Artikel 15. Wederverkoop
Partijen kunnen overeenkomen dat Afnemer de Applicatie mag wederverkopen. Indien de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op de wederverkoop van de Applicatie, gelden daarvoor de voorwaarden zoals in deze Bijlage wordt omschreven.

Artikel 16. Rechten en verplichtingen van Afnemer
16.1. Energiemissie zal Afnemer toegang verschaffen tot een online omgeving waarin de Applicatie beheerd kan worden en waarin Accounts voor de klanten van Afnemer (“Klanten”) kunnen worden aangemaakt.

16.2. Afnemer heeft het recht om aan Klanten een Account te verstrekken waarmee de Applicatie gebruikt kan worden. Afnemer is per Klant een tussen Partijen overeengekomen vergoeding verschuldigd.

16.3. Afnemer handelt in eigen naam en voor eigen rekening en risico. Het is Afnemer niet toegestaan om de naam van Energiemissie te gebruiken, dan wel om voor of namens Energiemissie overeenkomsten te sluiten. Het is Afnemer verboden om de indruk te wekken dat Afnemer een vertegenwoordiger van Energiemissie is.

16.4. Afnemer dient aan Klanten (gebruiks)voorwaarden op te leggen die minimaal even streng zijn als de voorwaarden die Energiemissie aan Eindgebruikers oplegt met betrekking tot het gebruik van de Applicatie.

16.5. Het is Afnemer verboden om in commerciële communicatie de handelsnamen, merknamen, logo’s of andere onderscheidingstekens van Energiemissie te gebruiken om daarmee te profiteren van de goodwill van Energiemissie. Afnemer mag daarentegen wel op zakelijke wijze communiceren dat hij gebruik maakt van de Diensten van Energiemissie.

Artikel 17. Rechten en verplichtingen van Energiemissie
17.1. Energiemissie zal uitsluitend via Afnemer contact opnemen met Klanten, tenzij Energiemissie een dringende reden heeft om Klanten rechtstreeks te benaderen of indien Afnemer daarvoor toestemming heeft gegeven.

17.2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zal Afnemer aan Klanten mededelen dat ze bij Energiemissie terecht kunnen voor eventuele continuering van de Diensten. Energiemissie heeft het recht om Klanten in dat geval te benaderen en hen een aanbod voor continuering van de dienstverlening te doen.

Artikel 18. Beschikbaarheid en ondersteuning
18.1. Energiemissie zal zich maximaal inspannen om de Applicatie voor Klanten beschikbaar te houden en om eventuele storingen en technische problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

18.2. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van eerstelijnslijn ondersteuning aan Klanten. Energiemissie zal echter een redelijk niveau van tweedelijns ondersteuning bieden in het geval van complexe (technische) hulpverzoeken van Klanten die Afnemer niet zelfstandig kan afhandelen.

Bijlage D | Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst

Versie 1.0 | 07 juni 2019

Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de afspraken tussen Partijen zoals overeengekomen op [datum] (de “Overeenkomst”).

De partijen:
[rechtsvorm] [bedrijfsnaam], gevestigd aan de [straatnaam en huisnummer] in [plaats] en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [KvKnummer], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam van de vertegenwoordiger] (“Verwerkingsverantwoordelijke”);
en
de besloten vennootschap Energiemissie, gevestigd aan de Fortweg 2 in Hoofddorp en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50309110, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.J. van der Sluis (“Verwerker”); hierna gezamenlijk te noemen de “Partijen” en afzonderlijk “Partij”;

Overwegen dat:

 • Verwerker verschillende diensten aanbiedt op het gebied van energiemonitoring en energiemanagement, waaronder een applicatie die wordt aangeboden als software-as-a-service;
 • Verwerkingsverantwoordelijke werkzaamheden op het gebied van energiemonitoring en energiemanagement wenst uit te besteden aan Verwerker en daarbij gebruik wenst te maken van de applicatie van Verwerker;
 • Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker ten behoeve van het voorgaande op [datum] een overeenkomst hebben gesloten (de “Overeenkomst”);
 • Bij het gebruik van de applicatie persoonsgegevens worden verwerkt;
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) aan de Verwerkingsverantwoordelijke de plicht oplegt om ervoor zorg te dragen dat Verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
 • De AVG daarnaast aan de Verwerkingsverantwoordelijke de plicht oplegt om actief toe te zien op de naleving van die maatregelen;
 • Verwerker bereid is verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de AVG na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
 • De begrippen in deze Verwerkersovereenkomst die worden gedefinieerd in de AVG, hebben de betekenis zoals omschreven in de AVG;
 • Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 28 lid 3 van de AVG, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen in deze verwerkersovereenkomst (de “Verwerkersovereenkomst”);
 • Op deze Verwerkersovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Verwerker van toepassing, waarin onder andere een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

EN KOMEN OVEREEN:

Artikel 1. Doeleinden van de verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden uit deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst en alle daarbij horende handelingen.

1.2. De soorten persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de Overeenkomst (zullen) worden verwerkt, zijn opgenomen in Bijlage 1, evenals de categoriëen betrokkenen.

1.3. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

1.4. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

1.5. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke of de betreffende betrokkenen.

1.6. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker
2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker.

2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe, zo spoedig mogelijk informeren over de door haar genomen beveiligingsmaatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst en de AVG.

2.3. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker.

2.4. Verwerker zal de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of een voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens
3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Verwerker mag daarnaast persoonsgegevens verwerken in landen buiten de EER, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor voldaan is.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid
4.1. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi)geautomatiseerde omgeving.

4.2. Verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker is nadrukkelijk niet verantwoordelijke voor verwerkingen die niet overeenkomen met de schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke of deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 5. Inschakelen van derden
5.1. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van een derde met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om tegen enige door Verwerker in te schakelen onderaannemer bezwaar te maken. Dit gemotiveerde bezwaar dient binnen twee weken na kennisgeving te worden schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Verwerker. Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen een door Verwerker in te schakelen onderaannemer, zullen Partijen onderling in overleg treden om tot een oplossing te komen.

5.2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze onderaannemers schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

Artikel 6. Beveiliging
6.1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6.2. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

6.3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien Verwerkingsverantwoordelijke zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

6.4. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen overeengekomen maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht
7.1. In het geval van ontdekking van een datalek (een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover onverwijld, maar in ieder geval binnen achtenveertig uur na ontdekking ervan informeren, naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijkebeoordeelt of zij de Verwerkingsverantwoordelijke(n) zal informeren of niet. De meldplicht van de Verwerker geldt enkel indien een lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

7.2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede, voor zover bekend bij Verwerker:

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • Wat de (voorgestelde) oplossing is;
 • Welke rechten de betrokkene heeft;
 • Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • Wie is geïnformeerd (zoals betrokkene zelf, Verwerkingsverantwoordelijke, toezichthouder);
 • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
8.1. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens wenst uit te oefenen en een verzoek hiertoe richt aan Verwerker, zal Verwerker dit verzoek doorzenden aan Verwerkkingsverantwoordelijke. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens zelfstandig afhandelen.

8.2. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten met betrekking tot persoonsgegevens indient, zal Verwerker indien noodzakelijk technische ondersteuning bieden bij het uitvoeren van het verzoek, voor zover mogelijk en voor zover dit redelijk is. Hiervoor mogen door Verwerker kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Geheimhoudingsplicht
9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt of die Verwerker zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. Indien Verwerker wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier onverwijld over informeren, voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 10. Audit
10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van deze Verwerkersovereenkomst.

10.2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van de Verwerkersovereenkomst door Verwerker.

10.3. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt niet eerder dan twee weken na aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke en maximaal eens per jaar plaats.

10.4. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn beschikbaar stellen, waarbij een termijn van twee weken redelijk is.

10.5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door de Partijen gezamenlijk.

10.6. De redelijke (opvolgings)kosten voor de audit worden door de Verwerkingsverantwoordelijke gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren onafhankelijke auditor altijd door Verwerkingsverantwoordelijke zullen worden gedragen.

Artikel 11. Duur en beëindiging
11.1. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking tussen Partijen. Deze Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.

11.2. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming, maar zullen hun volledige medewerking verlenen om de Verwerkersovereenkomst aan te passen aan eventuele nieuwe of aangepaste privacywet- en regelgeving.

11.3. Na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst vernietigt Verwerker de van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen of enige wettelijke verplichting zich hiertegen verzet.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN GETEKEND:

Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker
Naam: Naam: R.J. Van der Sluis
Plaats: Plaats:
Datum: Datum:
Handtekening: Handtekening:

 

BIJLAGE 1. SPECIFICATIE PERSOONSGEGEVENS

De volgende soorten persoonsgegevens zullen door Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt worden:
[SOORTEN PERSOONSGEGEVENS]

Het betreft de volgende categorieën betrokkenen:
[CATEGORIEËN BETROKKENEN]